scroll down
scroll down

Gallery of Trees

ห้องแสดงความงามแห่งมวลไม้ใหญ่

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้จัดทำหนังสือ Gallery of Trees รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราว ของไม้ใหญ่ทรงคุณค่าทั่วประเทศไทยจำนวน 45 ต้น โดยไม่เพียงบันทึกความงามของกิ่งก้านและลำต้น อันเป็นเอกลักษณ์ด้วยฝีมือช่างภาพสารคดีชั้นนำ แต่ยังบอกเล่าแง่มุมของต้นไม้จาก 4 มุมมอง ตั้งแต่การเป็นผู้พิทักษ์สมดุลของระบบนิเวศ (The Guardian Angel) กลไกทางชีววิทยาอันน่าทึ่ง (The Wise One) ความสามารถในการยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลาอันยาวนาน (The Master of Resilience) ตลอดจนการเป็นส่วนเสี้ยวของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และแรงบันดาลใจทางวรรณคดี (The Sacred Muse) ภาพและเรื่องราวทั้งหมดของ Gallery of Trees ถูกนำมาเสนออีกครั้งในที่แห่งนี้เพื่อให้ความงาม แห่งมวลไม้ใหญ่แผ่ไปถึงผู้มีใจ ‘รัก’ และ ‘รักษ์’ ต้นไม้ทุกคน